Menu Content/Inhalt
Aktualności arrow Projekty i programy arrow Wespół w zespół z Matematyką bez Granic

Stara wersja

To jest stara wersja strony SP 20,
która nie będzie modyfikowana!

Nowa strona: 

www.sp20.com.pl  
  

WESPÓŁ W ZESPÓŁ Z MATEMATYKĄ BEZ GRANIC Drukuj Poleć znajomemu
Informacje ogólne

„Wespół w zespół z Matematyką bez Granic” to projekt, którego pomysłodawcą jest Polskie Towarzystwo Matematyczne. Jest on współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Cele ogólne  Projektu
,,Wespół w zespół z Matematyką bez Granic
′′ to podniesienie kompetencji kluczowych – matematycznych i społecznych – młodzieży w zakresie: skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, efektywnego współdziałania w zespole, rozwiązywania problemów w twórczy sposób, interdyscyplinarnego spojrzenia na otaczającą rzeczywistość oraz stymulowanie podobnych osiągnięć w zakresie innych przedmiotów szkolnych, umożliwiających wybór dalszej drogi kształcenia – podjęcie studiów wyższych, zaplanowanie kariery zawodowej, lepszy start w przyszłość – aktywne uczestnictwo w rynku pracy i współczesnej gospodarce opartej na wiedzy.

 

Cele szczegółowe projektu to:

  • Zwiększenie zainteresowania uczniów naukami matematyczno – przyrodniczymi poprzez pokazanie ich zastosowań w życiu codziennym z wykorzystaniem języków obcych, jak również zainteresowania studiami na kierunkach „ścisłych”;
  • Rozwijanie kompetencji społecznych w ramach pracy w zespołach zadaniowych;
  • Opracowanie i wdrożenie nowatorskiej formuły kształcenia młodzieży stanowiącej pogłębienie i poszerzenie treści edukacyjnych zawartych w szkolnych programach nauczania z zakresu nauk matematyczno – przyrodniczych i języków obcych;
  • Zwiększenie dostępności do efektywnych, innowacyjnych i atrakcyjnych form podnoszenia poziomu kompetencji kluczowych i umiejętności w odniesieniu do współczesnej gospodarki opartej na wiedzy; 
  • Wsparcie, motywacja i stymulacja aktywności nauczycieli w rozwijaniu dodatkowych kompetencji uczniów.
 

W przedsięwzięciu bierze udział około 330 klas z terenu województw:  kujawsko-pomorskiego,  lubuskiego i zachodniopomorskiego wraz ze swoimi nauczycielami matematyki.

  Udział w Projekcie jest bezpłatny.  Wymagania stawiane uczestnikom Projektu 
Uczniowie 

Na zajęciach pozalekcyjnych z matematyki uczniowie klas szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych mają szansę rozwijać umiejętności współdziałania w zespole, realizując wyznaczony cel. Tym celem jest wspólne rozwiązanie - poprzedzone dwiema godzinami przygotowań pod kierunkiem nauczyciela - zestawu zadań z matematyki w ciągu 90 minut. W rozwiązywaniu zestawu zadań będzie uczestniczyć cała klasa, pracując w odpowiednio dobranych grupach. W ciągu roku szkolnego uczniowie będą rozwiązywać siedem zestawów zadań. Uczniowie będą również zobligowani do wzięcia udziału jako zespół klasowy w bezpłatnym Międzynarodowym Konkursie „Matematyka bez Granic” w trzecim roku realizacji Projektu (dotyczy szóstej klasy szkoły podstawowej i trzeciej klasy szkoły gimnazjalnej).

Jedno zadanie w zestawie ćwiczeń otwierających i zadań do samodzielnego rozwiązania "Rozwiążmy razem" przez zespół klasowy zostanie podane w języku obcym (angielski, niemiecki, francuski, włoski lub hiszpański). Zadaniem uczniów jest przetłumaczenie, rozwiązanie, a następnie podanie rozwiązania w jednym, wybranym języku obcym. W klasach IV, V i VI uczniowie będą wybierać prawidłową odpowiedź spośród pięciu wariantów. W klasie i i II gimnazjum uczniowie będą formułować rozwiązanie i odpowiedź na pytanie postawione w treści zadania przy użyciu co najmniej 15 słów.

 

Przedstawiciele poszczególnych grup – zespołów zadaniowych, będą zobligowani
do zaprezentowania otrzymanych rozwiązań całej klasie – umożliwi to zapoznanie się
ze wszystkimi rozwiązaniami zadań i sporządzenie niezbędnych notatek pozostałym uczniom oraz weryfikację przez nauczyciela poprawności toku rozumowania i obliczeń. Jednocześnie uczniowie będą mieli możliwość nabycia umiejętności przekazywania swoich osiągnięć w sposób zwięzły i syntetyczny.

 

Realizacja każdego zestawu zadań rozwiążmy razem zostanie poprzedzona godziną przygotowań kształtujących pożądane umiejętności ze wskazaniem zakresu merytorycznego niezbędnego do rozwiązania zadań tzw. ćwiczenia otwierające. Jedno zadanie zostanie podane w języku obcym (angielski, niemiecki, francuski, włoski lub hiszpański). Zadaniem uczniów będzie przetłumaczenie, rozwiązanie, a następnie podanie rozwiązania wraz z uzasadnieniem w jednym, wybranym języku obcym.
 

 Tematyka zadań

Tematyka zadań obejmuje różne działy matematyki, zgodne z programem nauczania
na poszczególnych etapach edukacyjnych, z uwzględnieniem jej korelacji z innymi przedmiotami nauczania szkolnego. Będzie zawierać między innymi konstruowanie, wycinanie, naklejanie różnych figur płaskich w celu tworzenia z nich nowych konfiguracji czy budowanie modeli brył o zadanych własnościach. Zadania będą nawiązywać do konkretnych sytuacji życiowych i pokazywać przykłady zastosowania matematyki w życiu codziennym, co znacznie ułatwi uczniom przyswojenie zadanego materiału. Zestawy zadań będą zróżnicowane pod względem stopnia trudności (z uwzględnieniem różnych poziomów umiejętności i różnorodności zainteresowań uczniów w danej klasie).

 

 Nauczyciele

Nauczyciele uczestniczący w Projekcie będą realizować zajęcia pozalekcyjne z matematyki w wymiarze 28 godzin rocznie, w oparciu o przygotowane przez ekspertów materiały dydaktyczne (tzw. pakiety edukacyjne obejmujące swym zakresem cztery godziny lekcyjne). Za zrealizowane zajęcia nauczyciele otrzymają stosowne wynagrodzenie. Jednocześnie będą oni zobligowani do udziału w badaniach ewaluacyjnych przewidzianych w ramach Projektu, jak również do udziału w jednodniowych seminariach (raz w roku, po zakończeniu roku szkolnego, przy zagwarantowanym zwrocie kosztów dojazdu). W trakcie trwania Projektu nauczyciele otrzymają również:

  • niezbędne wsparcie metodyczne wraz z możliwością konsultacji;
  • możliwość współpracy i wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami uczestniczącymi w Projekcie (dostęp do forum na stronie internetowej Projektu oraz uczestnictwo w seminariach);
  • pojedyncze egzemplarze wydawnictw zwartych materiałów dydaktycznych wytworzonych w trakcie realizacji Projektu.
  

Link do strony projektu:

http://www.wzmbg.pl/
  

10.09.2010.