Menu Content/Inhalt
Aktualności arrow Projekty i programy arrow Lepsza przyszłość - raz jeszcze

Stara wersja

To jest stara wersja strony SP 20,
która nie będzie modyfikowana!

Nowa strona: 

www.sp20.com.pl  
  

Lepsza przyszłość - raz jeszcze Drukuj Poleć znajomemu

logo_lp_rj1.jpg
 

Tytuł projektu
Miasto Włocławek złożyło projekt i otrzymało dofinansowanie do projektu pn. ”Lepsza przyszłość – raz jeszcze” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Cel główny
Głównym    celem     projektu    jest    wyrównywanie    dysproporcji i zwiększanie szans edukacyjnych dla 1165 uczniów i uczennic ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych poprzez opracowanie i wdrożenie kompleksowych programów rozwojowych dla 33 szkół na dodatkowe różnorodne zajęcia pozalekcyjne w okresie październik 2010 – maj 2011.

Jakie zajęcia w naszej szkole?
W  naszej  szkole wsparciem zostanie objętych  30  uczniów  z  klas IV-V. Zostaną zorganizowane dwie grupy i dla każdej będą przeprowadzone następujące zajęcia:

1) Zajęcia matematyczne – 30 godzin
2) Zajęcia językowe – 20 godzin
3) Zajęcia psychologiczno-pedagogiczne – 10 godzin.

Korzyści dla uczestnika
Każdy uczestnik projektu będzie miał zapewniony:

1) Bezpłatny udział w zajęciach,
2) Bezpłatny posiłek
3) Bezpłatny pakiet edukacyjny

Korzyści dla szkoły
Ponadto szkoła otrzyma laptop i projektor multimedialny, a także materiały biurowe do realizacji zadań projektowych.

Kto może wziąć udział w projekcie?
Do ubiegania się o uczestnictwo w zajęciach w ramach projektu uprawnieni są uczniowie i uczennice, spełniający co najmniej jedno z następujących kryteriów:

1) dla uczniów IV klas ocena opisowa za rok szkolny 2009/2010 wskazuje na potrzebę doskonalenia określonego zakresu wiadomości, umiejętności lub postaw,
2) dla uczniów klas V, którzy za rok szkolny 2009/2010 uzyskali średnią ocen poniżej 3,5,
3) posiadający opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej,
4) posiadający orzeczenie do kształcenia specjalnego,
5) posiadający orzeczenie o niepełnosprawności,
6) posiadający opinię wychowawcy/pedagoga szkolnego o potrzebie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego lub dydaktycznego.

Zapraszamy do udziału w projekcie!

 

16.09.2010.