Menu Content/Inhalt
Aktualności arrow Odkrywamy talenty arrow GENIALNY DYSLEKTYK

Stara wersja

To jest stara wersja strony SP 20,
która nie będzie modyfikowana!

Nowa strona: 

www.sp20.com.pl  
  

GENIALNY DYSLEKTYK Drukuj Poleć znajomemu

Autor przykładu (osoba/osoby/zespół): Małgorzata Jędrzejewska

Forma prowadzenia zajęć: zajęcia pozalekcyjne

Adresat zajęć: uczniowie klas IV-VI

Cel działania:

 • doskonalenie techniki i tempa czytania,
 • poznawanie i rozumienie zasad ortograficznych,
 • kształcenie umiejętności pisania poprawnego pod względem językowym i ortograficzno-interpunkcyjnym,
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się słownikiem ortograficznym i wyrabianie nawyku korzystania z niego,
 • tworzenie tekstów o różnej treści i w różnych formach w zależności od sytuacji,
 • bogacenie zasobu słownictwa czynnego uczniów,
 • wyrabianie „czujności” ortograficznej i nawyku samokontroli pisanych tekstów,
 • praca nad pozytywnym nastawieniem do podejmowania wysiłku intelektualnego.

Szczegółowy opis działania:

Na zajęcia przyjmowani są głównie uczniowie po badaniach w poradni psychologiczno-pedagogicznej, u których zdiagnozowano specyficzne trudności w pisaniu i czytaniu (dysleksję lub dysortografię) oraz chętni, którzy potrzebują pomocy w opanowaniu tych umiejętności. Grupa realizuje własny program „Genialny dyslektyk”. Nabór odbywa się w klasie IV i praca kontynuowana jest przez następne lata, aż do ukończenia szkoły. Uczestnictwo w zajęciach daje uczniom możliwość przezwyciężenia skutków niepowodzeń w nauce wynikających z zaburzeń o charakterze dyslektycznym i słabej motywacji do nauki napięcia i doświadczenia sytuacji dających zadowolenie i poczucie sukcesu. Są chwaleni za zaangażowanie i wysiłek włożony w wykonywanie zadań i motywowani do dalszej pracy. Ćwiczenia koncentrują się m. in. na usprawnianiu percepcji wzrokowej i funkcji umysłowych z wykorzystaniem gimnastyki mózgu, w oparciu o metodę Dennisona. Uczniowie pracują we własnym tempie, a rola nauczyciela polega nie na ocenianiu, ale wskazywaniu błędów i pomocy w ich pokonywaniu, podawaniu sposobów, jak najlepiej wykonać zadanie. Zakładaną formą pracy jest w głównej mierze praca indywidualna o poziomie trudności i w tempie dostosowanym do możliwości ucznia. Praca w grupach bądź w parach pojawia się w przypadku zastosowania gier edukacyjnych, bądź ćwiczeń z elementami dramy. Uczniowie są wdrażani do samokontroli efektów swojej pracy oraz uczenia się również poprzez zabawę. Sami chętnie biorą udział w tworzeniu gier dydaktycznych, wymyślają ich zasady, przygotowują pytania i bardzo lubią uczyć się razem. Zajęcia mają ich inspirować do pokonywania własnych słabości, rozwijania wyobraźni. Często zdarza się tak, że to oni mobilizują nauczyciela do szukania nowych metod i pomysłów na wspólną pracę. Ta inspiracja jest więc obopólna.

Efekty działania:

Uczniowie biorący udział w zajęciach lepiej radzą sobie z nauką, chętniej czytają i piszą, a także wypowiadają się ustnie, biorą udział w dyskusjach. Mają mniejsze z opanowaniem pamięciowym materiałów z innych przedmiotów. Chętniej pracują w grupie, potrafią zaangażować się w jej pracę. Swoje umiejętności wykorzystują w życiu codziennym, przede wszystkim:

 • czytają ze zrozumieniem różne teksty,
 • dokonują samokontroli swoich tekstów,
 • mają poczucie odpowiedzialności za pisany tekst,
 • chętniej uczestniczą w zajęciach przejawiając różne formy aktywności,
 • wierzą w swoje możliwości, samodzielnie rozwiązują powierzone im zadania.

Niektóre osiągnięcia:

 • II m. (2011r.) i III m. (2012r.) w Międzyszkolnym turnieju dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
 • III m. i wyróżnienie w konkursie literackim „Drzewa mówią” (2011r.),
 • II m. w konkursie plastycznym dla uczniów z dysfunkcjami „W krainie owadów” (2012r.).

Osoby/instytucje współpracujące i zakres współpracy:

 • poradnia psychologiczno-pedagogiczna (kierowanie uczniów na badania, analiza opinii),
 • rodzice (wymiana doświadczeń na temat pracy z dzieckiem, jego rozwoju, trudności i sukcesów)