STYPENDIUM SZKOLNE 2015
komunikaty.gif

Urząd Miasta Włocławek informuje, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2015/16 można pobrać w Wydziale Oświaty, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Włocławek, ul. Zielony Rynek 11/13 pok. 3A, w szkole (sekretariat, pedagog, psycholog) lub ze strony internetowej http://www.bip.oswiata.wloclawek.pl/
Wnioski należy złożyć w terminie od dnia 01.09.2015r. do dnia 15.09. 2015r. w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Włocławek lub przesłać drogą pocztową na adres Urzędu (ważna data stempla pocztowego) z dopiskiem "stypendia".

Stypendium szkolne przyznawane jest na podstawie dochodu rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku. Np. jeżeli rodzic składa wniosek w miesiącu wrześniu przedstawia dochody rodziny za miesiąc sierpień. 

Kwota dochodu uprawniająca do przyznania stypendium nie może być wyższa niż 456 zł  netto na osobę w rodzinie. Informacje na temat wypełnienia wniosku można uzyskać u pedagoga i psychologa.