WYPRAWKA SZKOLNA 2015
komunikaty.gif 

Wnioski o przyznanie dofinansowania na zakup podręczników będą przyjmowane do 8 września br. Dokumenty należy dostarczyć do szkoły (gabinet pedagoga lub psychologa), do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016.

Pomoc mogą otrzymać rodzice lub opiekunowie:

-uczniów klasy III szkoły podstawowej,

-uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem w tym z zespołem Aspergera z niepełnosprawnościami sprzeżonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej, posiadający orzeczenie potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, uczęszczający w roku szkolnym 2015/2016 do szkoły podstawowej, z wyjątkiem klas I, II i IV.

Dofinansowanie zakupu podręczników w 2015 r. wynosić będzie:

 -kl. III szkoły podstawowej - do 225 zł,

 -dla uczniów posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego kl. III-do 225 zł, kl. V-VI-do 325 zł,

W przypadku uczniów, którzy będą ubiegać się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego w 2015 r. dla uczniów z wszystkich klas objętych programem utrzymano w projekcie programu jednolite kryterium dochodowe, z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Oznacza to, że w br. kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosić będzie 574 zł netto na osobę w rodzinie 

Dofinansowanie mogą także otrzymać osoby, które nie spełniają kryterium dochodowego w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, np. ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, długotrwałej lub ciężkiej choroby, pomocy w rodzinie, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń.

Uczniowie niepełnosprawni, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą ubiegać się o dofinansowanie bez względu na dochód na jednego członka rodziny. 

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia dokumentów, w uzasadnionych przypadkach można dostarczyć oświadczenie o wysokości dochodów. Gdy rodzina ucznia korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z pomocy społecznej, zamiast  zaświadczenia o wysokości dochodów można przedłożyć  zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niespełniającego kryteria dochodowe w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów należy dołączyć uzasadnienie.

Pomoc dla ucznia niepełnosprawnego będzie przyznawana na podstawie kopii orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Podstawę refundacji kosztów zakupionych podręczników stanowi oryginał dowodu ich zakupu, czyli faktura VAT (wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników.